tướng phụ nữ

Tướng phụ nữ khắc phu do đâu?

Mặt dài quá, cộng với miệng lớn (thành ngữ nói là miệng ngoác tới tận mang tai như miệng cá sấu) Nếu toàn thể bộ